PORADENSTVÍ a prevence

Na poradenství a řešení problémů na naší škole se podílí a vzájemně spolupracují: třídní učitelé, výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů a pedagogicko-psychologická poradna. Poradenství je zcela anonymní. Klient si může zvolit osobu, popřípadě okruh lidí, s kým chce svůj problém řešit. Klient obdrží návrhy řešení, ze kterých si sám zvolí pro něj nejvíce přijatelnou alternativu. Poradenství je určeno pro žáky, rodiče a sociální partnery.

 

Výchovný poradce pracuje v těchto oblastech:

 • Vzdělávací oblast
  péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, těmto žákům jsou poskytována podpůrná opatření, což jsou opatření organizačního, personálního a vzdělávacího charakteru, která jim umožní naplnit jejich vzdělávací potenciál. Škola vytváří podmínky také pro rozvoj nadání žáků zejména v oblasti jazykového, výtvarného, grafického a sportovního nadání, kterým je věnována péče pro rozvoj jejich nadání.
 • Výchovná oblast
  zaměřuje se na žáky s problémy v chování a s problémy v docházce do školy, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší tyto problémy a navrhuje nápravná opatření, ve složitějších případech zprostředkuje odbornou péči poradny, či jiného specializovaného zařízení.
 • Poradenská činnost
  poskytuje konzultace žákům, kteří řeší složité životní situace či školní problémy, spolupracuje s ostatními pedagogy, se zákonnými zástupci žáků, se školními poradenskými zařízeními a se školním metodikem prevence.
 • Kariérové poradenství
  pomáhá při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, organizuje náborové přednášky VOŠ a VŠ, poskytuje tištěné materiály týkající se uplatnění absolventů při vstupu na trh práce a možností dalšího studia. Další informace a aktuální nabídky jsou umístěny na webu školy a nástěnkách kariérového poradenství.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů pracuje v těchto oblastech:

 • Šikana
 • Násilí
 • Sekty a náboženské hnutí
 • Návykové látky
 • Záškoláctví
 • Poruchy příjmu potravy

Kontakty na povolané osoby:

Mgr. Dita Chlupová

výchovný poradce

chlupova@polygraficka.cz

tel.: 585 759 053

konzultace dle dohody

Mgr. Radek Hrubý

prevence sociálně patologických jevů

hruby@polygraficka.cz

tel.: 775 122 101

konzultace dle dohody, místnost: kabinet prevence

© 2023 Střední škola polygrafická, Olomouc | Všechna práva vyhrazena.

© 2022 Střední škola polygrafická, Olomouc